Všeobecné obchodní podmínky poskytování jazykové výuky

Obchodní podmínky platné od 1. 6. 2021

1. Poskytovatel

Firma Luis Ochoa Torcal – Deliberia, Doudova 23, 14700 Praha 4, IČ: 87619971 (dále jen Dodavatel) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Dodavatelem a studentem (dále Odběratelem) jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem firmy Deliberia je poskytnout Odběrateli co nejkvalitnější služby v oblasti výuky španělštiny. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.

2. Vznik smluvního vztahu, smluvní strany

Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem jazykového kurzu vzniká na základě písemné, telefonické nebo osobní objednávky Odběratele a akceptace této objednávky dodavatelem. Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím e-mailu a elektronického objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Dodavatele.

Místo v kurzu je rezervováno po přihlášení, bez uhrazení kurzovného však, nejvýše do doby 10 kalendářních dní před plánovaným zahájením kurzu. Jestliže kurzovné není uhrazeno před tímto termínem, rezervace zaniká a místo v kurzu může být v případě zájmu nabídnuto jiným zájemcům.

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka španělštiny v prostorách centra Deliberia na adrese Pernerova 36, Praha 8. V případě jiného místa výuky bude tato skutečnost studentům oznámena před zahájením výuky. Předmětem plnění není prodej nebo dodávka studijních materiálů.

4. Platba

Platbu za kurz je možné provést následujícími způsoby:
 • hotově
 • převodem na bankovní účet dodavatele (č. účtu obdrží student při potvrzení objednávky)
 • platebními poukázkami a body z benefitních programů (viz níže)
 • Platbu je nutné provést do 14 kalendářních dnů od obdržení potvrzení objednávky a zároveň dříve než 10 kalendářních dnů před zahájením kurzu. Jinak dodavatel nemůže zaručit, že místo v kurzu bude rezervováno. Dodavatel přijímá následující benefity (poukázky, karty, online systémy): Hodnota poukázek musí být vyčerpána v plné výši, dodavatel nevrací žádnou finanční částku při platbě těmito poukázkami.

  5. Slevy

  Odběratelé, kteří se již zúčastnili některého z předešlých kurzů Dodavatele mají nárok na slevu 10 % z ceny semestrálního kurzu.

  V případě, že Odběratel má zájem o přistoupení do již rozběhnutého kurzu a od zahájení výuky uplynuly více než 4 týdny, má student nárok na poměrnou slevu z ceny kurzovného. Podmínkou pro přistoupení do kurzu je dostatečná volná kapacita v kurzu.

  6. Storno podmínky

  Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

  • Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 25 % z kurzovného.
  • Stornování kurzu od zahájení kurzu do třetího dne výuky: 50 % z kurzovného.
  • Stornování kurzu po zahájení třetího dne výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

  Garance kvality – jestliže student po dvou vyučovacích hodinách odstoupí od smlouvy z důvodu porušení dohodnutých podmínek ze strany Dodavatele (chybné zařazení do kurzu, překročení maximální kapacity kurzu, kvalita vedení výuky, apod.), bude mu vráceno 75 % ceny kurzovného. Výhrady musí být prokazatelně (tzn. písemnou formou) odůvodněny a zaslány do 14 dnů od zahájení kurzu na deliberia@deliberia.cz

  Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna lektora, změna formy výuky, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

  Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 4 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat Odběratele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout Odběrateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.
 • Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude Odběratel neprodleně informován prostřednictvím sms či e-mailem nebo na stránkách www.deliberia.cz
 • V případě zrušení kurzu nebo jeho části Dodavatelem vzniká Odběrateli nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
 • V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.
 • 7. Organizace výuky

 • Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a vánočních prázdnin.
 • Dodavatel je oprávněn kurz zrušit v jeho průběhu jen z vážných důvodů.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo v nutných případech změnit lektora v kurzu. Tento fakt není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a nezakládá důvod k navrácení kurzovného.
 • V případě, že z důvodu vládních opatření či zásahu jiné vyšší síly nebude možné realizovat prezenční výuku, bude kurz probíhat on-line formou. V těchto případech nevzniká nárok na navrácení kurzovného.
 • Student je oprávněn v průběhu kurzu z vlastní vůle nebo na doporučení lektora změnit kurz. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do něhož chce student přestoupit. Pokud student chce z vlastní vůle přestoupit do kurzu vyšší úrovně, je dodavatel oprávněn toto přestoupení podmínit úspěšným zvládnutím rozřazovacího testu pro danou úroveň.
 • Není-li student přítomen na výuce, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci.
 • Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 30 minut po zahájení výuky.
 • V případě absence lektora kurzu zajistí dodavatel odpovídající náhradu tak, aby výuka mohla řádně proběhnout. Není-li možné zajistit odpovídající náhradu, výuka se v daném termínu neuskuteční a dodavatel o tom vyrozumí studenty neprodleně po rozhodnutí o neuskutečnění výuky. Takto neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu, nejpozději však v týdnu/týdnech bezprostředně po předpokládaném termínu ukončení kurzu.
 • 8. Reklamace

 • Reklamaci na vady výuky je možné uplatnit pouze písemně. V reklamaci je nutné uvést důvod reklamace a zároveň přesně specifikovat charakter vad.
 • Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, přechod z prezenční na on-line výuku a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a pod.
 • Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud Odběratel zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta.
 • Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. Pokud je reklamace uplatněna opožděně, Dodavatel je oprávněn ji odmítnout.
 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.
 • 9. Odstoupení od smlouvy

 • Dodavatel může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící Odběratelé. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost Odběratelé, kteří si kurz objednali dříve. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu pedagogů firmy Deliberia nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 • Záruka vrácení peněz: jestliže Odběratel během prvních 14 dní od zahájení kurzu odstoupí od smlouvy z důvodu porušení dohodnutých podmínek ze strany Dodavatele (chybné zařazení do kurzu, překročení maximální kapacity kurzu, kvalita vedení výuky, apod.), bude mu vráceno 75 % ceny kurzovného. Výhrady musí být prokazatelně (tzn. písemnou formou) odůvodněny a zaslány do 14 dnů od zahájení kurzu na deliberia@deliberia.cz
 • 10. Ochrana osobních dat

  Osobní údaje, které v rámci objednání kurzu či semináře vyžadujeme, jsou nezbytné minimum k realizaci naší služby; k jinému účelu je nepoužíváme. Uchováváme je po dobu 5 let za účelem poskytnutí slevy na následný kurz, poté je mažeme. Pokud chcete, aby byly smazány Vaše údaje po ukončení kurzu nebo semináře ze systému evidence studentů, vyhovíme Vám – žádost lze sdělit telefonicky nebo na kontaktu Deliberia pro ochranu osobních údajů: deliberia@deliberia.cz. Nezbytné údaje o úhradě kurzu však budou zachovány v účetním systému z důvodu právní povinnosti uchovávat účetní záznamy deset let po konci příslušného účetního období.

  Pro více informací o našem nakládání s osobními údaji klikněte zde a nebo můžete využít kontakt Deliberia pro ochranu osobních údajů: deliberia@deliberia.cz

  11. Závěrečná ustanovení

 • Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2021